క్రిస్మస్..జీసస్ ని ప్రపంచం పరిచయం చేసుకున్న రోజు

నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టియున్నాడు. – లూకా 2:11 ఆ రాత్రి తమ ఊరికి ప్రక్కనున్న పొలాల్లో కొందరు పశువుల కాపరులు ఎప్పటిలాగే తమ గొర్రెల మందలను కాపలా కాస్తున్నారు. అప్పుడు ఊహీంచని…